logo-mini

Onze SchoolSchoolvisie

Als team willen we zeker hecht samenwerken om in onze school een open en ontspannen klimaat te creëren waarin kinderen zich veilig en "thuis" voelen. Geïnspireerd door het Christelijk geloof willen we de ons toevertrouwde kleuters voorleven in onderlinge waardering, respect, aanmoediging, dankbaarheid, verwondering, vergevingsgezindheid, samenhorigheid, verantwoordelijkheid, wellevendheid,.... We durven deze waarden, op kindermaat, met onze kleuters verwoorden in sfeervolle gebedsmomenten. We hechten heel veel belang aan onderlinge afspraken en maken tijd voor overlegmomenten met elkaar, waarbij problemen eerlijk en open kunnen besproken worden. In de overtuiging dat "spelen" een centraal gegeven is bij een kind en de beste manier van "leren", willen we onze beste krachten gebruiken om aangename spelsituaties te scheppen die aan onze kleuters optimale ontwikkelingskansen bieden voor hoofd, hart en handen. Het kind mag zich bij ons nog kind voelen en kind zijn. Wij willen ruimte scheppen voor kleuterinitiatief en de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen stimuleren. Wij zijn er ons van bewust dat "welbevinden" en "betrokkenheid" noodzakelijke gegevens zijn om te komen tot zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. De natuurlijke en bosrijke omgeving van onze school leent zich op een uitstekende manier tot milieubewustwording, gezonde bewegingskansen, waardevolle impressies in verband met de leefwereld van dieren en planten, de kringloop van het leven en de seizoenen. De kleuters leren met tact en bewondering omgaan met deze elementen. Stilte-ervaringen zien wij als een waardevol gegeven om luisterbereidheid en rust te creëren. Met respect voor de eigenheid, de capaciteiten en het tempo van ieder kind willen we met de grootste zorg het kind "volgen" in zijn groei en ontwikkeling. Waar nodig willen we gaan differentiëren. We maken bijzonder tijd vrij voor ontwikkelingsvertraagde kleuters en plegen samen om hulp te bieden aan probleemkleuters. Op dit vlak werken we ook nauw samen met CLB en het medisch team. De infrastructuur en de kleinschalige omvang van onze school biedt ons de kans om één grote familie te vormen waarin iedereen zich "thuis" en gelukkig kan voelen. We willen samen op een enthousiaste manier werken aan een "levende" en "creatieve" school waarin kinderen de kans krijgen om zich te ontplooien tot evenwichtige persoonlijkheden. Wij willen ook openstaan voor vernieuwingen en tijd vrijmaken voor bijscholingen. Wij willen een bijzonder contact onderhouden met ouders en grootouders.